Om oss

Skinnende rent siden 2007

Maid4You AS startet opp sin virksomhet i 2007 og vi har siden den gang opparbeidet oss solid kompetanse på renhold. Selskapet ble etablert av Anette Lynne og Tom Haugland. Anette er i dag daglig leder og Tom er markedsdirektør.

Vi tilbyr totale renholdsløsninger til det offentlige og private næringsmarkedet. Våre løsninger er fullstendig tilpasset den enkelte kundes behov, krav og ønsker. Vi vet at godt renhold er en fornuftig og lønnsom investering og vi ønsker å levere tjenester vi kan være stolte av og som våre kunder er fornøyde med.

Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi opererer på hele Østlandet.

Strategi

Maid4You AS er og skal være blant de ledende aktørene innen bransjen. Kompetanse hos renholder er vår hovedsatsning.

Visjon

Vi skal utføre moderne renhold og videreutvikle våre tjenester i tråd med etterspørsel og kundenes ønsker og behov.

Verdier

Vi skal kjennetegnes på:
Kvalitet – Pålitelighet – Faglig kompetanse – Tilgjengelighet – Folkelighet.

Etikk

Alt arbeid skal skje innenfor gjeldende lover, forskrifter og regler, samt baseres på ærlighet, åpenhet, troverdighet og tillit.

Deres behov. Vårt ansvar.

Åpenhet, fortrolighet og imøte­kommenhet

I Maid4You legger vi stor vekt på god kommunikasjon og dialog både innad i bedriften og ut ovenfor våre kunder, leverandører og partnere.

Hovedmålet er at det skal være kort vei til ledelsen og vi skal være tilgjengelige i den daglige driften.

På denne måten skal vi sikre god og lønnsom drift, fornøyde kunder, fornøyde eiere og fornøyde medarbeidere!

Hvordan praktiseres "Åpenhetsloven" i Maid4You?

Åpenhetsloven er det korte navnet på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» og trådte i kraft 1. juli 2022.

Lovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-landene for å fremme et ansvarlig næringsliv i alle sektorer. Retningslinjene retter forventninger til virksomheter på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, skatt, antikorrupsjon, konkurranselovgivning, forbrukerinteresser og åpenhet. Retningslinjene forventer at virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger), og videre at man skal iverksette tiltak for å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon/smøring.

Vi er blant de 9000 virksomhetene som omfattes av Åpenhetsloven.

Som modellen over viser, er noe av det viktigste å forankre arbeidet med loven til selskapets styre og ledelse. Deretter skal arbeidet med aksomhetsvurderinger følge en klar struktur og rekkefølge:

  1. Aktsomhetsvurderinger handler om å undersøke og styre risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderingen skal omfatte både vår egen forretningsvirksomhet, men også leverandørkjeder og forretningspartnere.
  2. Informasjonsplikt: Fra 1. juli 2022 trer informasjonsplikten i kraft. Hvem som helst kan kreve å få informasjon om hvordan Maid4You og andre virksomheter håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser. Forespørsel om informasjon må gis skriftlig.
  3. Rapportering: Fra 2023 må virksomheter også publisere offentlige redegjørelser om hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at vi må fortelle om faktiske og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet, og dessuten fortelle hvilke tiltak vi setter i verk for stanse eller begrense disse konsekvensene.

 

Vi er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar i tillegg til å være en seriøs aktør i markedet. Vi ønsker derfor Åpenhetsloven velkommen, og tar våre forpliktelser på alvor. Vi tar vare på våre ansatte, og stiller krav til våre leverandører. Vi tolerer ikke brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vil bryte et samarbeid umiddelbart dersom en av våre leverandører ikke etterlever regelverket.

Etiske retningslinjer for leverandører

Sporbarhet i leverandørkjeden