Sporbarhet i leverandørkjeden

Leverandørens forpliktelser

Maid4You sine leverandører forplikter seg til følgende:

1. Ansvarlig innkjøp og produksjon

Leverandøren må forsikre seg om at innkjøp av varer og tjenester og produksjon skjer i henhold til Maid4You sine prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Leverandøren skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på etiske retningslinjer. Dette innebærer å identifisere risiko i verdikjeden som kan ha negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og iverksette tiltak for å forebygge disse.

2. Forankring og gjennomføring i verdikjeden

Leverandøren må forsikre seg om at sine leverandører og underleverandører forplikter seg til Maid4You sine prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, eller tilsvarende. Leverandører må innhente og lagre informasjon for å dokumentere leverandørenes og underleverandørenes virksomhet.

3. Revisjoner

For leverandører med virksomhet i, eller som leverer produkter som prosesseres i risikoland, kreves det at produksjonsenheten har en gyldig revisjonsrapport fra et gyldig sertifiseringssystem. I motsatt fall, må det gjennomføres revisjon av virksomheten innen 6 måneder fra signering av disse etiske retningslinjene.

4. Dokumentasjon av etterlevelse og revisjoner

Maid4You vil kunne kreve at leverandøren dokumenterer hvordan de etiske retningslinjene etterleves. Dette inkluderer også dokumentasjon over tiltak for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene og kravene til dokumentasjon i hele verdikjeden, inkludert egen virksomhet. Våre leverandører må gi tilgang til all relevant data og dokumentasjon for undersøkelse og godkjenning.

5. Kontinuerlig forbedring

Hvis leverandøren eller leverandørens underleverandør bryter de etiske retningslinjene eller ikke kan fremskaffe dokumentasjon på etterlevelsen, vil Maid4You kreve at leverandøren etablerer en plan for å lukke avvik med tidspunkt og aktivitet.

Maid4You ønsker å bidra til felles forståelse og kontinuerlig forbedring knyttet til forhold i våre verdikjeder. Alvorlige avvik eller manglende vilje til å skape tilstrekkelig forbedring, vil kunne ha konsekvenser for videre samarbeid.

Leverandørkjedekart

Leverandøren skal ha et system for sporbarhet i leverandørkjeden, og denne skal som minimum omfatte alle ledd fra og med leverandør til og med det ledd der produksjon av den endelige varen finner sted.

Code of Conduct:

Etiske retningslinjer for leverandører